• FRAKTFRITT 1800 KR

Vad är ventilation och vad finns det för olika ventilationssystem

Publicerad 2024-05-23 04:15 av Ventilation.se
Vad är ventilation och vad finns det för olika ventilationssystem

Inledning: Vad är ventilation och varför är det viktigt?

Ventilation är avgörande för att vi ska må bra och för att upprätthålla hälsosamma och hållbara byggnader. Genom att säkerställa att frisk luft strömmar in och att fukt och dålig luft förs ut, bidrar ventilationen till att förhindra fuktproblem och minska skador på byggnader. Utan adekvat ventilation kan det snabbt bli instängt och fuktigt, och lukt av matos och andra obehagliga dofter kan sprida sig i bostaden.

Ventilationens princip

Ventilationens grundidé är att tillföra frisk luft (tilluft) i rum som sovrum och vardagsrum, och att denna luft sedan lämnar byggnaden via ventiler i kök och badrum eller genom skorstenen (frånluft). Vilken typ av ventilationssystem som finns i ett hus beror ofta på husets ålder och typ. Det finns också möjligheter att energieffektivisera ventilationen. Nedan beskrivs olika typer av ventilation.

Olika typer av ventilation

Självdragsventilation (S-ventilation)

Den enklaste formen av ventilation är självdrag, som ofta finns i äldre hus. Här används inga fläktar. Självdrag fungerar bäst i hus med en varm skorsten som skapar en termisk drivkraft, men ventilationen kan minska kraftigt när skorstenen är kall. Ventilationen kan också påverkas av utetemperaturen och vindförhållanden, vilket innebär att den kan vara ineffektiv under varma och vindstilla dagar.

Frånluftsventilation (F-ventilation)

Frånluftsventilation innebär användning av fläktar för att suga ut luft ur huset, vilket gör ventilationen mer väderoberoende. Frisk luft kommer in genom ventiler i väggarna. Sedan början av 1990-talet har det blivit vanligt att kombinera denna typ av ventilation med frånluftsvärmepumpar (FX-ventilation), vilket återvinner värmen från den utgående luften för att värma upp tappvarmvatten och radiatorer.

Tilluftsventilation (FT-ventilation)

Tilluftsventilation innebär att frisk luft värms upp innan den kommer in i huset för att undvika drag. Om både till- och frånluften ventileras mekaniskt kallas det FT-ventilation. Med ett ventilationsaggregat med värmeväxlare (FTX-aggregat) kan värmen från den utgående luften återvinnas för att värma den inkommande luften, vilket sparar energi.

Forcerad ventilation

Ibland behövs ökad ventilation, till exempel vid matlagning eller duschning. Köksfläktar och badrumsfläktar möjliggör forcerad ventilation, vilket innebär att ventilationsflödet kan ökas vid behov. Denna teknik kan kombineras med alla typer av ventilation.

Ventilation i olika byggnader

Småhus

I äldre småhus byggda fram till 1960-talet är självdragsventilation vanligast. Under 1970-talet blev F-ventilation vanlig, och på 1980-talet introducerades FTX-ventilation. Frånluftsvärmepumpar (FX-ventilation) blev populära i småhus på 1990-talet.

Flerbostadshus

Flerbostadshus byggda fram till 1960-talet har ofta självdragsventilation. Hus från slutet av 1960-talet till början av 2010-talet använder främst F-ventilation, medan nyare flerbostadshus från och med 2013 oftast har FTX-ventilation på grund av strängare energikrav.

Lokaler

De flesta kontorslokaler, även äldre, har idag FTX-ventilation. Variationer och kombinationer av olika ventilationssystem förekommer dock, särskilt i äldre byggnader och vid olika typer av lokaler i samma byggnad.

Riktlinjer, standarder och normer för ventilation

Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på ventilationssystem vid nybyggnation eller större renoveringar. Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens föreskrifter specificerar ytterligare krav beroende på byggnadens användning. För vissa byggnader krävs regelbunden Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) av certifierade kontrollanter.

Ventilation och energianvändning

Ventilation drar energi både genom fläktarnas elförbrukning och uppvärmning av inkommande uteluft. Självdragsventilation kräver ingen el men mer energi för uppvärmning. FTX-ventilation med värmeåtervinning är energieffektivare men kräver lite mer el för fläktar. Kylning av tilluften kan också göras energisnålt med frikyla eller fjärrkyla.

Behovsstyrning av ventilation

Ventilationen kan styras efter behov för att spara energi, vilket är vanligt i lokaler. Modern ventilation kan anpassas efter närvaro i varje rum, vilket optimerar energianvändningen.

Underhåll av ventilationssystem

Regelbundet underhåll är nödvändigt för att ventilationen ska fungera effektivt. Det innebär att rengöra och byta filter i köksfläktar och ventilationsaggregat samt att hålla luftkanaler och ventiler rena. Större fastigheter kan behöva serviceavtal med ventilationsfirmor.

När behöver ventilationen förbättras?

Ventilationen kan behöva förbättras vid dålig luftkvalitet, fuktproblem eller hög energiförbrukning. Åtgärder kan innefatta installation av fläktar i självdragsventilerade hus eller byte till FTX-ventilation. Vid radonproblem kan ökad ventilation vara en lösning. Kamineldning kan förbättras med separata tilluftskanaler eller speciella eldningslägen i ventilationssystemet.

Slutsats

Ventilation är avgörande för inomhusmiljön och byggnadens hälsa. Genom att välja rätt typ av ventilation och regelbundet underhålla systemet kan man säkerställa god luftkvalitet och energieffektivitet.