• FRAKTFRITT 1800 KR

Vad är OVK "Obligatorisk Ventilationskontroll"

Publicerad 2024-06-06 14:15 av Ventilation.se
Vad är OVK "Obligatorisk Ventilationskontroll"

OVK står för "Obligatorisk Ventilationskontroll," och är en lagstadgad inspektion i Sverige som syftar till att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar korrekt och uppfyller de krav som ställs för att säkerställa god inomhusluftkvalitet. En första besiktning utförs innan byggnaden tas i bruk och därefter görs återkommande kontroller med jämna mellanrum. Det är byggnadsägarens eller byggherrens ansvar att säkerställa att dessa kontroller genomförs. Syftet med OVK är att säkerställa att inomhusklimatet är gott och att ventilationssystemen fungerar korrekt. Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Vid återkommande besiktningar ska kontrollanten även ge förslag på hur energiåtgången för ventilationen kan minskas utan att försämra inomhusmiljön.

OVK i hus och villa

Förskola, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus och kontorsbyggnader har OVK mellan var 3:e till var 6:e år. Däremot har vanliga hus och villor endast krav på en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning behövs.


Syftet med OVK

  • Säkerställa God Inomhusmiljö: OVK kontrollerar att ventilationssystemen i byggnader fungerar som de ska, vilket är viktigt för att bibehålla en hälsosam och säker inomhusmiljö.
  • Förebygga Hälsoproblem: En väl fungerande ventilation förebygger problem som fukt, mögel och dålig luftkvalitet, vilket kan leda till hälsoproblem för de boende eller användare av byggnaden.
  • Energibesparing: Genom att säkerställa att ventilationssystemen fungerar effektivt kan man även spara energi och minska driftkostnaderna.

Krav och Frekvens

  • Nya Byggnader: För nya byggnader ska en första OVK genomföras innan de tas i bruk.
  • Befintliga Byggnader: För befintliga byggnader varierar frekvensen av OVK beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. För bostäder med mekanisk frånluft ska OVK göras vart tredje år, medan skolor och förskolor ska kontrolleras vart tredje år eller vart sjätte år beroende på ventilationssystemet.


Utförande

OVK ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Under kontrollen granskas bland annat:

  • Att ventilationssystemet fungerar enligt dess ursprungliga ritningar och specifikationer.
  • Att systemet ger tillräcklig luftväxling i alla rum. Man mäter med någon form av luftflödesmätare och med anemometer kan man mäta lufthastigheten.
  • Att systemet inte är förorenat så att det sprider skadliga ämnen i byggnaden.


Korrekt dokumentation

Efter avslutad OVK-besiktning kommer ett professionellt företag att tillhandahålla en detaljerad rapport. Denna dokumentation är viktig för att visa att fastigheten uppfyller lagkraven. En korrekt utförd och dokumenterad OVK kan också vara användbar vid eventuella framtida försäljningar eller uthyrningar av fastigheten. Efter genomförd kontroll upprättas ett protokoll som redovisar resultatet, och detta protokoll skickas till byggnadens ägare samt till kommunens byggnadsnämnd.


Mer information om OVK finns på Boverkets hemsida och andra myndigheters informationssidor om byggnadsregler.