• FRAKTFRITT 1800 KR

Ventilationskrav passivhus

Kraven på ett passivhus är ställda för att ge så låga driftskostnader som möjligt med så god komfort som möjligt. Passivhus är en definition på lågenergihus som syftar till att ha betydligt bättre prestanda än nybyggnadskraven enligt Boverkets Byggregler (för närvarande BBR 16, BFS 2008:20).
BBR 16 ligger som grundkrav för ett passivhus, men ett antal krav har tillkommit för att den funktionella definitionen av passivhus – d.v.s. att värmebehovet ska klaras via tilluftflödet – ska kunna uppfyllas. Nedan följer en sammanställning över de krav som ska uppfyllas för den svenska definitionen av passivhus. Fullständig kravspecifikation finns till höger.

Effektkrav i klimatzon III

Den maximala angivna effekten för husets uppvärmning får uppgå till högst 10 W/m2 Atemp+garage. Är huset fristående och mindre än 200 m2 får effekten vara max 12 W/m2 Atemp+garage. Dessa gränser är satta utifrån klimatzoner och hur mycket man kan värma tillluften i ventilationssystemet utan att det luktar bränt. Tilluften får efter eftervärme uppgå till högst 52°C i respektive tilluftsdon när tilluftssystemet används som värmebärare.

Energikrav i klimatzon III

De krav som finns på energiförbrukning idag är BBR:s krav. Det finns förslag på att energiförbrukningen viktas olika beroende på vilken energibärare som används t.ex el, pellets, fjärrvärme eller sol.

Krav på täthet

Luftläckage på klimatskalet (väggar, tak, golv, fönster) får vara maximalt 0,30 l/s,m2 vid en trycket +/- 50 Pa.

Krav på fönster

Det genomsnittliga U-värdet för fönster och glaspartier ska vara högst 0,90 W/m2,K.

Mätning av energi

För att kunna verifiera byggnadens energitekniska egenskaper ska energianvändningen kunna avläsas för värmeenergi och hushållsel var för sig.

Ljudkrav

Ljud från ventilationssystemet ska klara minst ljudklass B i sovrum, enligt SS 02 52 67.

Råd

Ventilationssystemets värmeväxlare bör ha så hög återvinningsgrad som möjligt, minst 70 %. SFP-värdet för ventilationssystemet bör vara högst 1,5 kW/(m3/s). För att minska behovet av varmvatten rekommenderas att resurseffektiva engreppsblandare installeras. För att minska behovet av köpt energi samt hålla driftskostnaderna nere är solpaneler för produktion av tappvarmvatten under sommarhalvåret ett bra val. Innetemperaturen bör inte överstiga 26 grader mer än högst 10 % av tiden under april till september. Detta bör beräknas i planeringsskedet kan begränsas genom att välja låga U-värden på fönstren, men främst genom storleken på glasytorna och solskyddsavskärmning.Användningen av hushållsel bör begränsas, dels för att ha en så låg energiförbrukning som möjligt, dels för att undvika att det blir för varmt inomhus på grund av spillvärme. Vitvaror och andra apparater bör väljas i bästa energiklass och belysningen bör vara så energisnål som möjligt.