• FRAKTFRITT 1800 KR

FTX-system och FTX-ventilation

Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Det är ett mekaniskt system som vi rekommenderar eftersom det erbjuder en förstklassig ventilation med god värmeekonomi och låga underhållskostnader.

Huset utrustas med ett kanalsystem som sköter uppvärmd tilluft och ett annat som sköter frånluft under kontrollerade förhållanden. Både den uppvärmda frånluften och den inkommande tilluften går via ventilationsaggregatet. Genom att föra dessa luftströmmar genom en värmeväxlare kan man föra över större delen av värmen utan att blanda själva luften, vilket innebär att luften som kommer in i rummen är uppvärmd till 17-20 grader. Normalt sett är dessa värmeväxlare passiva och drar därför ingen ström utöver ventilationsfläktarna. Man passar även på att filtrera luften, dels för fläktarnas och värmeväxlarens skull men även för att förbättra inomhusluften. Fördelen ligger främst i att den tillförda friskluften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen; som mest skiljer det bara 5-7 grader. Man får därigenom en mycket bra luftväxling och hög komfort då risken för kallras är minimal. Verkningsgraden på värmeåtervinningen uppgår till ca 85 % och ger en bra driftsekonomi. FTX-ventilation kräver separata kanaler, men få rörliga delar ger låga service- och underhållskostnader vilket ger dig pengarna tillbaka.

En annan viktig fördel är att ventilationen är separerad från uppvärmningen vilket innebär att du fritt kan välja värmekälla, nu och i framtiden. Investeringskostnaden för vår rekommenderade lösning med separat värmekälla och FTX-ventilation är ungefär likvärdig med systemet med frånluftsvärmepump. Fördelarna handlar om värmekomfort, underhållskostnad och valfrihet avseende värmekälla.

Komfort

Största källan av obehag från ventilationen är kalluft som kommer in vid fönster och ventiler eller avsaknaden av ny luft. Med FTX får man istället in varm luft. Ett annat problem, speciellt i stadsmiljö, är oljud utifrån som kommer in obehindrat genom de flesta tilluftsdon. Dessa ljud undviker man också med ett FTX-system. Med FTX har man dessutom möjlighet att sätta in pollenfilter och det är bara ett filter att byta, istället för ett vid varje fönster eller ventil som med FVP.

Ett problem med frånluftsventilation som många inte känner till eller tänker på, är att det är beroende av balans i systemet. Om man stänger en ventil, av okunskap eller snålhet, förändras luftflödet i alla rum. Om någon sover med öppet fönster minskar undertrycket i huset och ventilationen kan försvinna helt i andra rum. Om det blåser ute förändras tryckskillnaden mellan inne och ute så att det är större skillnad på ena sidan än på andra. Då kan flödet till och med byta riktning så att varm luft flödar ut genom ventilen istället för att återvinnas.

Någonting som ofta dyker upp i diskussioner kring FTX-system är rädslan för oljud, till exempel i sovrummet, och att ljud leds mellan rum i huset. Man skall vara medveten om att ett ventilations­aggregat genererar en del ljud som transporteras i kanalerna. Ljuddämpare kostar dock inte så mycket och man kan ofta sätta mer än en ljuddämpare mellan aggregatet och sovrummet som då mer eller mindre eliminerar ljudet. Man måste samtidigt ställa ett svagt brummande i sovrummet mot att ha hål i fönster eller väggar genom vilka ljud utifrån kan färdas relativt obehindrat. Moderna tilluftsdon susar inte och de visslar inte. Ljud som leds mellan rum i huset kan även åtgärdas med enklare ljuddämpare.

Eftersom ftx-systemet både blåser in och suger ut luft samtidigt krävs inte lika stort undertryck som med frånluftsventilation. Därför fungerar köksfläkten mycket bättre och det är otroligt lätt att tända braskaminen.


Fördelar med FTX-ventilation

 • Återvinning av värmen i ventilationen.
 • Värmeåtervinning även om uppvärmningssystemet är avstängt.
 • Luftutbytet blir bättre än med självdrag eller frånluftsventilation.
 • Ventilationen fungerar även om man öppnar ett fönster.
 • Ventilationen påverkas inte av vindar - inget drag eller kallras.
 • Filtrerad tilluft.
 • Bara ett tilluftsfilter som bytes ut, istället för ett vid varje fönster plus hål som behöver rengöras.
 • Enkel och till stor del passiv konstruktion har få delar som kräver underhåll eller kan gå sönder.
 • Lägre undertryck i huset gör att köksfläkten blir effektivare och det blir enklare att tända braskaminen.

Nackdelar med FTX-ventilation

 • Ett svagt susande från tilluftsdonen i sovrummet skulle kunna upplevas som störande av känsliga personer men kan åtgärdas med en bra ljuddämpare, gärna placerad så nära aggregatet som möjligt.
 • Något högre initialkostnad. 

Besparing 

Balanserad ventilation kräver visserligen separata kanaler, men tack vare få rörliga delar är det låga service- och underhållskostnader vilket snabbt ger dig pengarna tillbaka. Studier visar att återbetalningstiden för ett FTX-system ligger på tre till fem år. Detta är en investering som alla fastighetsägare borde göra; om inte för lönsamheten så för hälsans skull. Socialstyrelsen och Boverket säger att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme - vilket betyder att en stor del av luften är utbytt efter två timmar. Många svenska bostäder ligger långt under detta krav. De balanserade ventilationssystemen har även effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i luften. Energimyndigheten har gjort ett test med flertalet aggregat på ett hus som var på 130kvm; testet visar att om du installerar ett FTX-system i ett tätt hus kan du göra en energibesparing på mellan 4 000 och 6 500 kWh per år. Mest energi går att spara in i norra Sverige.


Injustering av förhållandet mellan till- och frånluft (efter ibrukstagandet)

Efter att aggegatet tagits i bruk bör bör luftmängderna justeras till planerade värden. Val av rätt fläkthastighet görs i aggregatets inställningsmeny. Frånluftsflödet bör vara 5-10% större än tilluftsflödet. För att uppnå optimalt värde vid injustering skall luftflöden mätas vid varje luftdon. Ett rätt inställt aggregat är tyst och ger bra värmeåtervinning samt upprätthåller ett litet undertryck i huset. Undertrycket hindrar fukt att tränga ut i väggar och tak. 

Allmänt om FTX-aggregat

Ventilationsaggregatet bör aldrig stängas av och det är viktigt att alltid ventilera med tillräckligt hög effekt! Om ventilationen är otillräcklig blir luftfuktigheten inomhus för hög och det kan uppstå kondens på t.ex. kalla fönsterytor. Man rekommenderar en relativ luftfuktighet inomhus på 40 – 45 % (rumstemperatur 20 – 22°C). Då luftfuktigheten ligger på denna nivå hålls fönstren torra och fuktigheten på en behaglig nivå. Rummets fuktighet kan mätas t.ex. med hygrometer. När fuktigheten överstiger 45 % bör man öka ventilationen. På motsvarande sätt kan man minska ventilationen när rummets fuktighet sjunker under 40 %. Kontrollera regelbundet att filtren inte är smutsiga! Vintertid blir frånluftsfiltret snabbare smutsigt än tilluftsfiltret. Härvid minskar luftflödet, vilket leder till ökad fuktighet inomhus. Detta leder även till lägre temperatur på inkommande luft. Vid varje filterkontroll, kontrollera även att värmeåtervinningen fungerar, dvs. att värmeväxlaren roterar. Uteluftsintaget samt avluftsutblåset bör täckas om aggregatet inte används på en längre tid. På så vis hindrar man fukt från att kondensera på t.ex. fläktarnas elmotorer. 

FTX-aggregatet på vintern

För många kan det vara oklart hur man skall köra ventilationsaggregatet på vintern. Det kan kännas som en bra idé att köra aggregatet på en lägre hastighet då det är kallt ute för att minska mängden kall luft som strömmar in. I verkligheten är det ingen nytta med lägre fläkthastighet – snarare tvärtom.

Ventilationsaggregatet bör året om köras med de luftmängder ventilationskonstruktören dimensionerat och installatören har angett fläkthastighet för. I värsta fall leder en minskning av fläkthastigheterna till att aggregatet fryser igen då den fuktiga inomhusluften inte blåses ut tillräckligt effektivt utan möter den iskalla uteluften i värmeväxlaren. Det här problemet uppstår framför allt då det är rejält kallt ute och stor fuktbelastning inomhus t.ex. i samband med duschning eller bastubad. Det lönar sig att stänga frånluftsventilen (om den är justerbar) i bastuns tak medan man badar, speciellt då det är mycket kallt ute. Detta minskar fuktbelastningen i frånluften.

Filtrens skick inverkar också på ventilationsaggregatets funktion. Smutsiga filter täpper till luftströmmen och minskar luftmängderna. Det lönar sig att byta filter regelbundet. Planfilter bör bytas, med 3-6 månaders mellanrum och påsfilter med 6-12 månaders mellanrum. På vintern bör man även komma ihåg att med regelbundna mellanrum kolla att uteluftsgallret inte snöat igen.